مدل لوکوموتیو ALCO 260 باخمن

مدل لوکوموتیو ALCO 260 باخمن